Menü

A karma törvényei

A "karma" szanszkrit eredetû szó, önmagában cselekvést jelent.

Az egész Világmindenség egy folyamatos létezés és cselekvés, ami megmásíthatatlanul összefügg egymással.

Minden esemény egy ezt megelõzõ ok következménye, amely egyben oka is az elkövetkezendõ eseményeknek.

Ebben az aspektusban egy állandó láncolatot látunk, amelyben nincsenek véletlenek, amelyben nincs véletlen gondolatunk, vagy érzelmünk, cselekedetünk, hanem minden, ami a mi múltunkból ered, hatással van a jövõnkre.

Az ember minden létrehozott gondolata megjelenik saját belsõ világában, ha ez jó, az ember belsõ jellemét építi, és saját eljövendõ sorsának erõs építõkövét helyezi le.

"A negatív gondolatok ugyanilyen erõsek, csak azok olyan romboló erõt képviselnek, amellyel az ember az elkövetkezendõ eseményekben kénytelen lesz szembe nézni, és viselni az általa megalkotottnak a következményeit. Az ember saját belsõ életének, gondolatainak megváltoztatásával, cselekedeteinek tudatosabbá tételével, figyelemmel, és türelemmel sikeresen dolgozhat a karma javításán mindegyik életében. Minden tett, sõt minden gondolat hallhatatlan és kitörölhetetlen. Minden tett és gondolat csak arra vár, hogy egy ellentétes gondolat vagy tett bekövetkezzék, mert csak így jöhet létre a harmónia az életünkben."

 

Véletlen nincs. Minden esemény egy megelõzõ okhoz és egy következõ eredményhez kapcsolódik, minden gondolat, tett és körülmény okozati összefüggésben áll a múlttal, és okozatilag befolyásolja a jövendõt.
 
A karma tehát az okszerûség, az ok és okozat.
 
Ezek az erõk – minõségileg és mennyiségileg múlt tevékenységének eredményei – okokká válnak, és mindegyik a saját világában útnak indítva, magára és másokra bizonyos határokat szabva hatással vannak.
Mivel a karma kérdése nagyon bonyolult, osztályoznunk kell az anyagot, hogy részleteiben tanulmányozhassuk.
A mindennapi életben az ember háromféle energiát áraszt ki magából a három világ szerint, amelyben tartózkodik: mentális energiáit a mentális síkra, ami a gondolatnak nevezett okokat hozza ott létre, vágy-energiát az asztrális síkra, ami a vágynak nevezett okokat hozza ott létre, és végül a kétféle energia által felkeltett fizikai energiát, amely a fizikai síkra hat, és a cselekedeteknek nevezett okokat hozza létre.
 
Többféle karmát különböztetünk meg:
-      érett karma
-      rejtett karma
-      születendõ karma
-      csoport karma
-      bevállalt karma
 
Érett karma:
Vagyis az olyan karma, amelyik a jelen életben elkerülhetetlen eseményekként következik be, a választás szabadsága a múltban volt, már megtörtént. Az okok, amelyeket folyamatosan teremtettünk meg gondolatainkkal, vágyainkkal és tetteinkkel, annyira ellentétesek, hogy nem jöhetnek létre és nem valósulhatnak meg egy idõben, következésképpen az ember karmájának csak egy részét tudja kioltani, ugyanabban a testet öltésben. Az okok, amelyeket az ember korábbi megtestesüléseiben idézett elõ, meghatározzák: a földi élet hosszát, fizikai teste sajátosságait, pozitív és negatív jellemzõit, a rokonok barátok és ellenségek kiválasztását, sikereket, gondokat stb.
Az érett karma nagyrészt tettekben nyilvánul meg, az emberi szabad akarat hozta létre azokat a korlátokat, amelyeket az ember sorsnak nevez. Korlátozta magát, régi gondolataival, elszalasztott lehetõségekkel, hibás tettekkel, értelmetlen elõítéletekkel. Mindannak a felismerése, hogy a jelen szenvedései a múltban elkövetett tettek következményei, tehát saját maga által létrehozott karma, tudatára ébred, hogy a bilincsek maguktól lehulljanak.
 
 
Rejtett karma:
Minden ok közvetlenül akarja hatását kifejteni. A rejtett karma nagy lehetõségeket nyújt, hogy változtassuk saját karmánk negatív megnyilvánulásaiban. Felismerve saját konkrét negatív tulajdonságunkat, elemezve ennek okait és megnyilvánulásait saját magunkban, egy nagy lépés elõre, hogy a negatív rossz energiákat megsemmisítsük.
 
Születendõ karma:
Az a karma, amely most készül, és okát szolgáltatja a bekövetkezendõ eseményeknek és jellemüknek. A jelen gondolataink, vágyaink, tetteink által keletkezik. A tudatosan karmáját építõ ember, gondolatainak teljességgel ura kell, hogy legyen, sohasem cselekedhet hangulata alapján. Az ilyen akarat képes saját karmáját kioltani, és ezzel megváltoztatja a rejtett karmát is.
Ha összesítjük mindazt, amit átélünk gondolatainkban, érzéseinkben, és véghezvittünk a nap folyamán, eredményként a napi karmánkban sok jó és hibás dolog is lesz. Az ember egyetlen jó cselekedete sem vész el, mindegyik elnyel a karmikus adósságból egy adott részt.
Az igazság megismerésében és az akarat fejlesztésében van az az erõ, amely megszabadíthatja az embert a karma hatalma alól.
 
Csoport karma:
A lelkek csoportokba gyülekezése, ezekbõl családokat, kasztokat, nemzeteket, fajokat létrehozva, újabb zavaró elemeket hoz be a karmikus következményeibe.
Az ember beleszületését egy bizonyos nemzetbe a fejlõdés általános alapelvei és pillanatnyi tulajdonságai befolyásolják. Természetesen csak annyira fog osztozni a jó vagy a rossz sorsban, amennyire ez az egyén fejlõdését érinti.
A családi kapcsolat személyesebb jellegû, és azok, akik között szoros ragaszkodás kötelékei szövõdnek egy életen belül, hajlamosak arra, hogy újra egyazon család tagjaiként jöjjenek össze. Néha ezek a kötelékek nagyon kitartóan, életrõl életre felélednek, és két egyén sorsa rendkívül közvetlenül szövõdik egymásba a sorozatos inkarnációkban.
Van a csoport karmának még egy szempontja, amelyrõl kell még néhány alkalmas szót mondani. - Az ember gondolatainak és tetteinek, valamint külsõ természeti jellegének viszonyáról. Mi hozzuk létre az okokat, a gondolataink formáival, amelyek ellenállhatatlanul vonzódnak egymáshoz, majd visszahatnak azokra, akik ezeket az okokat létrehozták, legyenek azok egyszerû gondolkodók, vagy akik gonoszságokon törik a fejüket. Tehát amikor az emberek nagyszámú rosszindulatú, romboló természetû gondolatformát hoznak létre, és amikor ezek összegyûlnek az asztrális síkon, energiájuk kicsapódhat, és le is csapódik az anyagi síkon, ami csoport karmaként hull vissza a felidézõre, és széles rombolást okoz. Ilyen pl. a romboló természeti katasztrófák, háborúk, forradalmak, társadalmi zavargások, bûnözés, járványos megbetegedések, tragikus csoportos balesetek, és a gyilkosság is.
 
Bevállalt életkarma:
Mivel a karmikus feladataink ledolgozása által, a fejlõdésünk egy magasabb szintre lép, ezáltal az ember a szabad akarat lehetõségével élve, és a mihamarabbi fejlõdés érdekében, még a leszületése elõtt bevállalhat bizonyos karmát is. Ilyen pl.a bevállalt csoport karma, repülõgép szerencsétlenségek áldozatai, természeti katasztrófák áldozatai stb.
Azok az emberek, akik életben maradtak, vagy nem vállalták be, vagy pedig mentességet kértek és kaptak a bevállalt karmájuk alól. Ezt természetesen nem kifejezetten tudatosan értendõ, történhetett ez a tudatalattiban is. Itt is látható, hogy az univerzum mennyire igazságos, és nem az a célja, hogy az embereket büntesse és szenvedni lássa, hiszen az emberi faj a boldogságra teremtõdött.  A mi magunk tettei, cselekedetei tették a fizikai életet olyanná, amilyen.

 

 /Annie Besant mûvei alapján/Cégadatok

Térkép

Elérhetõségek